Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Blog

 

Termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností sa blíži, táto povinnosť sa však netýka každého. Prinášame vám stručný prehľad o tom, kto a kedy ho musí podať a kto túto daň musí zaplatiť.

Kto musí podať daňové priznanie

Treba rozlišovať medzi podaním daňového priznania a zaplatením dane z nehnuteľností. Ak počas uplynulého roka, teda od 2.1.2023 do 1.1.2024 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate, daňové priznanie DP k dani z nehnuteľností nepodávate. Automaticky vám však príde rozhodnutie od mesta či obce na zaplatenie vyrubenej dane z nehnuteľností. Povinnosť podať DP máte vtedy, ak ste sa v tomto období stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Ak došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Za aké nehnuteľnosti sa DP podáva

Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností - daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome a daň z pozemkov. Čo všetko do týchto skupín patrí?

1.Stavby – dom, chata, garáž, humno, drobná stavba, napr. letná kuchynka, chliev, dreváreň, altánok a iné.

2.Byty – byty v bytovom dome, nebytové priestory (napr. garážové státie v suteréne bytového domu, prípadne časti bytu, pri ktorých bola urobená zmena v užívaní a z časti alebo celého bytu sa tak stal nebytový priestor).

3.Pozemky – záhradky v záhradkárskych osadách, záhrady pri domoch, dvory, stavebné pozemky, orná pôda, trvale trávnaté porasty, lesy, vinice a iné.

Aké zmeny nehnuteľnosti majú vplyv na podanie DP

Najčastejšie zmeny, pri ktorých sa vyžaduje podanie daňového priznania sú:

- kúpa nehnuteľnosti,

- predaj nehnuteľnosti,

- darovanie nehnuteľnosti,

- nehnuteľnosť nadobudnutá darom,

- zdedenie nehnuteľnosti,

- nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou,

- rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní – v týchto prípadoch sa  väčšinou mení podiel na spolu vlastnených nehnuteľnostiach,

- získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia – v tomto prípade sa mení druh pozemku, napr. záhrada sa zmení vydaním stavebného povolenia na stavebný pozemok. Za stavebný pozemok sú považované všetky parcely až do vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

- získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

- získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu (napr. sa rozhodnete jednu miestnosť v rodinnom dome využívať na podnikanie a zmeníte jej využitie z obytnej miestnosti na kancelárske priestory)

- zbúranie stavby – samozrejme na základe povolenia na odstránenie stavby a táto skutočnosť je následne zaznamenaná aj v katastri nehnuteľností

- pozemkové úpravy – ak sa vás týka proces preusporiadania pozemkov v jednotlivých katastrálnych územiach a došlo u vás k zmene vo vlastníctve, je potrebné, aby ste DP podali

- nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,

- dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri – táto možnosť sa týka skôr podnikateľov. Ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri.

- keď sa zmení výmera parcely rozdelením alebo nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak ste sa v predchádzajúcich situáciách nenašli, a nie ste si istý, či máte alebo nemáte DP podať, obráťte sa na obecný alebo mestský úrad, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza, a poraďte sa.

Kde a kedy treba DP podať

Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, ktorá sa platí mestu alebo obci. Z toho, komu idú peniaze, je zrejmé, že DP k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Košiciach a zdedíte pozemok v Nitre, DP musíte podať v Nitre. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho vypýtať na mestskom či obecnom úrade. Vyplnené tlačivo môžete poslať poštou alebo podať elektronicky po registrácii na portáli Finančnej správy SR.

Ak u vás došlo k zmene v období medzi 2.1.2023 a 1.1.2024, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2024 – až na dve dôležité výnimky. Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou, musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Napríklad ak ste zdedili byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20. 7. 2023, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie DP v tomto príklade máte 30 dní od 1. 8. 2023.

Kto vypočíta daň z nehnuteľnosti

Na rozdiel od dane z príjmov, daňovník nevyčísľuje daň z nehnuteľností v daňovom priznaní. Do priznania, prípadne čiastkového priznania uvádza len informácie rozhodujúce pre výpočet dane ako napríklad rozlohu pozemku, počet podlaží a podobne. Po podaní DP vám mesto alebo obec, ako správca dane, pošle rozhodnutie (zvyčajne v marci alebo apríli). V ňom nájdete vypočítanú daň za svoje nehnuteľnosti podľa platného VZN obce, číslo účtu a označenie spôsobu platby dane. Zaplatiť daň (príp. jej prvú splátku) je potrebné 45 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia.

Môže mesto/obec poskytnúť úľavu či oslobodenie od dane z nehnuteľností?

Zákon presne určuje, kedy a kto je od platenia dane oslobodený. Týka sa to najmä majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov a i. V praxi vám môže mesto či obec poskytnúť úľavu, či odpustenie dane hlavne z dôvodu veku, získania preukazu ŤZP, poberania dávok v hmotnej núdzi, prevažnej či úplnej bezvládnosti, obmedzeného využitia z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku. O úľavy či odpustenie dane je (okrem úľavy z dôvodu dosiahnutia stanoveného veku) nutné požiadať v termíne do 31. januára, pričom je (rovnako ako pri podaní DP) rozhodujúci stav k 1. januáru. Po tomto termíne nárok na úľavu na daný rok zaniká a môže byť uplatnený až v nasledujúcom roku.

Sankcie pri nepodaní daňového priznania k dani z nehnuteľností

Ak nestihnete podať daňové priznanie v zákonnom termíne, hrozí vám pokuta od 10 € do 3 000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane. Takže ak vám bude vyrubená daň z nehnuteľností za byt povedzme 15 €, pokuta túto hranicu neprekročí.